آینه و کنسول

آینه های بزرگ معمولا با میزهای بزرگ ست می شوند. البته که به تنهایی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. میزهای زیر آینه به کنسول شهرت دارند. آینه های بزرگ و کنسول های لوسترمهدی دارای جزییات زیادی هستند که می توان مدت زیادی نظر هر بیننده ای را به خود جلب نماید.