خورشیدی

3056

مشخصات محصول

نام محصول

خورشیدی
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات