3پایه

T171

مشخصات محصول

نام محصول

3پایه
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات