4 مجسمه بزرگ

T253L

مشخصات محصول

نام محصول

4 مجسمه بزرگ
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات