ستون

استفاده از ستون ها باعث افزایش شکوه محیط شما خواهد شد. علاوه بر مجلل شدن محیط می توان از سطح بالای ستون جهت قراردادن آباژور و یا ظرف استفاده کرد.