آریانا (باگل و رخ)

340/8

مشخصات محصول

نام محصول

آریانا (باگل و رخ)
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات