3 گل

311/3

مشخصات محصول

نام محصول

3 گل
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات