قدیم

C3058

مشخصات محصول

نام محصول

قدیم
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات