مجسمه ای جدید

C3046

مشخصات محصول

نام محصول

مجسمه ای جدید
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات