مجسمه ای (بلند)

C3032

مشخصات محصول

نام محصول

مجسمه ای (بلند)
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات