یاسی

C3044

مشخصات محصول

نام محصول

یاسی
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات