کلاه کج

C3045

مشخصات محصول

نام محصول

کلاه کج
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات