نگینی پرکار

C3050

مشخصات محصول

نام محصول

نگینی پرکار
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات