فلورانس

C3101

مشخصات محصول

نام محصول

فلورانس
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات