فرانسوی (کوچک)

آینه (3057) شمعدان (TL3055)

مشخصات محصول

نام محصول

فرانسوی (کوچک)
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات