چهارگوش ایتالیایی

آینه (3058) شمعدان (TL3055/2+1)

مشخصات محصول

نام محصول

چهارگوش ایتالیایی
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات