نگینی بزرگ

آینه (3036) کنسول (3037)

مشخصات محصول

نام محصول

نگینی بزرگ
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات