بیضی

آینه (3038) کنسول (3031)

مشخصات محصول

نام محصول

بیضی
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات