عربی (متوسط)

B3039

مشخصات محصول

نام محصول

عربی (متوسط)
تعداد لامپ
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات