فانوس گرد (25)

B3025

مشخصات محصول

نام محصول

فانوس گرد (25)
تعداد لامپ
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات