فانوس گرد (35)

B3035

مشخصات محصول

نام محصول

فانوس گرد (35)
تعداد لامپ
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات