فانوس گرد (60)

B3038

مشخصات محصول

نام محصول

فانوس گرد (60)
تعداد لامپ
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات