3 مجسمه مشکی

290B/8

مشخصات محصول

نام محصول

3 مجسمه مشکی
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات