عربی بزرگ

B3039L

مشخصات محصول

نام محصول

عربی بزرگ
تعداد لامپ
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات