چهارگوش جدید

B3026

مشخصات محصول

نام محصول

چهارگوش جدید
تعداد لامپ
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات