فرانسوی

3057

مشخصات محصول

نام محصول

فرانسوی
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات