گرد پایه دار

3065

مشخصات محصول

نام محصول

گرد پایه دار
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات