ارغوان 8لامپ

CE1508

مشخصات محصول

نام محصول

ارغوان 8لامپ
تعداد لامپ
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات