ارغوان 5لامپ

CE1505

مشخصات محصول

نام محصول

ارغوان 5لامپ
تعداد لامپ
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات