گلدانی

FL286/10

مشخصات محصول

نام محصول

گلدانی
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات