تیک

c3069

مشخصات محصول

نام محصول

تیک
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات