کنت

c3067

مشخصات محصول

نام محصول

کنت
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات