چینی برنز کاپی

c3063

مشخصات محصول

نام محصول

چینی برنز کاپی
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات