ماسکارو 6

C1310

مشخصات محصول

نام محصول

ماسکارو 6
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات