ماسکارو 5

C1309

مشخصات محصول

نام محصول

ماسکارو 5
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات