ماسکارو 3

C1306

مشخصات محصول

نام محصول

ماسکارو 3
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات