ماسکارو 1

C1305

مشخصات محصول

نام محصول

ماسکارو 1
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات