شکارگاه

C1314

مشخصات محصول

نام محصول

شکارگاه
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات