4 مجسمه

FL253/17

مشخصات محصول

نام محصول

4 مجسمه
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات