گل برجسته

D260

مشخصات محصول

نام محصول

گل برجسته
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات