زن و مرد

D333

مشخصات محصول

نام محصول

زن و مرد
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات