3 مجسمه

T290

مشخصات محصول

نام محصول

3 مجسمه
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات