4 مجسمه کوچک

T253S

مشخصات محصول

نام محصول

4 مجسمه کوچک
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات