شکارگاه زن

L1314

مشخصات محصول

نام محصول

شکارگاه زن
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات