خمره ای

L327

مشخصات محصول

نام محصول

خمره ای
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات