3مجسمه بزرگ

L290L

مشخصات محصول

نام محصول

3مجسمه بزرگ
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات