3 مجسمه کوچک

L290S

مشخصات محصول

نام محصول

3 مجسمه کوچک
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات