رومی

L302

مشخصات محصول

نام محصول

رومی
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات