زن

L342

مشخصات محصول

نام محصول

زن
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات